آرمان اصفهان

آیت اللّهی که حتی عربی بلد نیست!/ روحانی هیچ آزمون اجتهادی نداده است

کسی هم تاکنون یافت نشده که مباحثه ای علمی و فقاهتی از آقای رفسنجانی سراغ داشته و یا خود وی ادعای هم مباحثگی وی را داشته باشد تا از آن طریق، میزان درس خواندن و تسلط آقای رفسنجانی بر مباحث فقهی روشن شود

اندرزی به دیپلمات های غربزده؛

انقلابی نیستید لااقل از روس ها دیپلماسی یاد بگیرید

چون دیپلماسی زبان خاص خود را دارد و چون اینها فقط زبان دیپلماسی را بلدند، باید حتی در زمانی که طرف مذاکره ما به شدت در حال تحقیر و تهدید ماست باز هم به اقتضای زبان دیپلماسی، به او لبخند زد و نگذاشت که این شیشه دیپلماسی ترک بردارد.

آخرین اخبار