آرمان اصفهان

نقش خیال زاون در آخرین سکانس زندگی

بغض گلویش را گرفت و از آشنایی با زاونِ سینما گفت، آشنایی غریبی که به فعالیت های محرم و عاشورایی باز می گشت و دست آخر هم به صراحت گفت: به حضرت عباس که زاون آدم خوبی بود!

آخرین اخبار