آرمان اصفهان
محمد علی رامین :

تنش آفرینی فرهنگی تاکتیک جدید دولت/ استعفای جنتی حاشیه سازی برای فریب افکار عمومی است

باید در میان صفوف مردم نفاق‌افکنی کنند. هنگامی که نمی خواهند از خیانتFATF عدول کنند، باید از اعتراض علمای اسلام در مقابل ابتذالی که وزارت فرهنگ به راه انداخته، برای تحریف افکار عمومی و مشغول کردن رسانه‌ها سوء استفاده کنند، این موارد، ساده‌ترین کار برای فریب افکار عمومی است که با حاشیه سازی‌های سطحی و به کارگیری ترفندهای سیاسی مبتذل اجرا می شود.

پرداختن به فضای مجازی مهمتر از پرداختن به فرهنگ جامعه!

متاسفانه سخنان وزیر ارشاد درباب فضای مجازی در این مراسم نشان از بی راهبردی ایشان و دستگاه تحت امرش می دهد؛ اینکه فضای مجازی هم منفعت دارد و هم مضرت، سخنی عام است.

آخرین اخبار