آرمان اصفهان

خیابانی به نام دکتر ابراهیمی دینانی در زادگاهش احداث می شود

علی اکبر محمودی با بیان اینکه این برنامه در هفته دولت برنامه ریزی شده است اظهار کرد: خیابان پروفسور ابراهیمی دینانی به طول دوهزار و 100 متر و با 850 میلیون تومان اعتبار احداث می شود.

آخرین اخبار