آرمان اصفهان
اکبری گفت:

ورود مجلس به موضوع “تراریخته”

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از ورود این کمیسیون به صحت سلامت محصولات تراریخته خبر داد.

آخرین اخبار