آرمان اصفهان

اساتید رانتی غده چرکینی بر پیکره دانشگاه!

بسیاری از همین به اصطلاح اساتید فعال در کشور به واسطه ارتباطاتی که با برخی جریانات مسئله‌دار دارند، پروژه‌های نان و آب‌داری را تحت عنوان طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی می‌گیرند که ماحصل این به اصطلاح طرح‌ها، واریز وجوه چند صد میلیون تومانی و بعضاً چند میلیاردی به حساب این جماعت استادنما است.

آخرین اخبار