آرمان اصفهان
آیت الله یوسفی غروی:

پیامبر اسلام زن یهودی و قاتل وحشی عمویش را هم بخشید

حضرت قاتل وحشیِ عمویش حمزه را بخشید چنانکه از خیانت زن یهودی که گوسفند بریان مسمومی نزد آن حضرت آورده بود گذشت. ابوسفیان را که منشاء جنگ های متعددی علیه آن حضرت شده بود بخشید.

آخرین اخبار