آرمان اصفهان
روز حماسه و ایثار اصفهان/

25 آبان روز تجلی اصفهان بر تارک تاریخ حماسه یک ملت است

عملیات محرم در 25 آبان سال 1361 روز تجلی اصفهان بر تارک تاریخ حماسه ملت و گویای عظمت و بزرگی اصفهان و مردم این شهر است و به گواه تاریخ معنای ولایتمداری، مقاومت، ایستادگی، شرف، جهاد، محبت، علم، فرهنگ، هنر، معماری، سازندگی، اقتصاد و سیاست را همراه دارد.

آخرین اخبار